Romantic Chateau Kr�sn� L�pa **** Ubytov�n� - Lu�ick� hory a Cesk� �v�carsko
Kyjovsk� 22
407 46 Kr�sn� L�pa
Telefon 412 383 069

Majitel Antonio Azevedo
Mezinárodní Mobil (00) (1) 416 529 1523

Rezervace pokoje
email : a.azevedo@sympatico.ca

Na�e dal�� str�nky: Speci�ln� mal� skupiny v�lety luxusn� cestov�n� a ubytov�n� www.romantictours.weebly.com
 
Vybaven� :
Luxusn� romantick� hrad a z�mek Kr�sn� L�pa postaven� v roce 1886 je situov�n ve velmi n�dhern� lokalite Unesco - Cesko Sask� �v�carsko v Cesk� republice. S�dl�me na z�pade Cech, v�chode Nemecka v malebn� c�sti reky Labe. M�me velk� mno�stv� sez�n�ch aktivit kter� V�s inspiruj� k relaxaci, ocist� va�i mysl a du�i. Mu�ete jezdit na kon�c, 5 * chyt�n� ryb, pe�� turistika, ly�ov�n�, plav�n�, horolezectv�, proch�zky do pr�rody, golf a prohl�en� pam�tek atd.

Luxusn� rucne vyrez�van� staro�itn�ho n�bytku, persk�ch koberecku, olejomalby, n�stenn� tapiserie, 4,5 metru vysok� stropy, puvodn� historick� dreven� oblo�en� a calounen�, parketov� podlahy, luxusn�ch pokoju a lo�n� pr�dlo, mramorov� sochy, ital�tina / anglictina stylu zahrady. Kouren� nen� dovoleno v hradu. Kur�ci jsou vyzv�ni, aby chodili v na�� zahrade, kryt� terasa nebo na�e hlavn� predn� vstup pro sv� kur�ck� pote�en�.

Sn�dane jsou v cene formou �v�dsk�ho bufetov�ho stylu pro v�echny hosty na�ich apartm�nu. D�le v cene pobytu je venkovn� parkov�n�, internet, televize a satelit. Nekter� host� maj� k dispozici na apartm�nu terasu/balk�n, vet�ina hostu m� na pokoji vysou�ec vlasu, mo�nost trezoru v kancel�ri hotelu. Objekt je zabezpecen kamerov�m syst�mem, m�me zahradu a konferencn� m�stnost.

10 minut od domu je tenis, badminton, plav�n�, fitness/sport centrum,pe�� turistika, ly�ov�n�, golf, dobr� restaurace v na�em meste, kadernick� salon a mas�e.

Neakceptujeme dom�c� mazl�cky a mal� deti.

My neprij�m�me deti mlad�� 12 let.

Va�e zapamatovateln� a exkluzivn� pobyt v Romantick� z�mek Kr�sn� L�pa bude vrcholem va�� dovolen� cestovat za jednu z nejkr�snej��ch a okouzluj�c� hradu Hotely v Cesk� republice.
 
Ceny:
Behem sez�ny : Ceny jsou z�visl� na sez�ne a typu pokoje
- 8 typu pokoju od 1,550 CZK

Mimo sez�nu : Ceny od 1,550 CZK

Platebn� podm�nky:
1) Preferovan� zpusob platby - host mus� zaplatit bankovn� poplatek za bankovn� prevod - Akceptujeme platby bankovn�m prevodem pro rezervace 14-30 dn� pred pr�jezdem.
2) Akceptujeme hotovost pro objedn�vky v den pr�jezdu

Slevy: zeptat s n�mi

Speci�ln� nab�dka - to je speci�ln� slevu pro urcit� obdob� ubytov�n� - pros�m, kliknete na toto tlac�tko se anglicky my�i Special Offer

  Bankovn� prevodem z va�eho �ctu na n� �cet mus� b�t dorucena 14-30 dn� a v�ce pred dnem pr�jezdu na

Na�e informace o bankovn�m �ctu :
Banky : Volksbank , Cesk� republika
Adresa Banky : Lazarska 8, 120 00 Praha 2, Cesk� republika
C�slo �ctu : 4200117586
K�d banky : 6800
IBAN : CZ166800 0000 0042 0011 7586
SWIFTCODE : VBOECZ2X
Variabiln� symbol : va�e pr�jmen�
Pr�jemce : Azevedo Enterprises International Limited
s.r.o, - Konevova 118, 130 00 Praha 3, Zizkov, Cesk� republika

Pokoje zru�ovac�ch protokolu (p�semn� zru�en� vy a potvrdil n�m, kter� se zap�� do Va�� kreditn� karty)
  • bez poplatku, pokud zru�� 14 nebo v�ce dnu pred datem pr�jezdu na m�sto
  • 50% pokoji sazba poplatku za 1. noc u ka�d�ho apartm� rezervovanou, pokud zru�en 2-13 dn� a v�ce pred dnem pr�jezdu na m�sto
  • 100% pokoji sazba poplatku za 1. noc u ka�d�ho apartm� rezervovanou, pokud zru�� 1 noc pred va�� kontrolou data nebo jste nedojezdu
Na�i host� mohou cesk� platit v cesk�ch korun�ch
Hlavn� sez�na :  01/01 - 05/01, 01/04 - 31/10, 01/12 - 31/12
Mimosez�na :  06/01 - 31/03, 01/11 - 30/11
Book now
Powered by Booking.com
   
 
  Luxusn� Pokoje Hlavn� sez�na Mimosez�na  
  Dvoulu�kov� pokoj typu Classic s man�elskou postel� Regency Suite
2 host� Velk� man�elsk�
postel- Zahrada a krajiny n�zor
1,700 czk
(~70 Euro)*
1,700 czk
(~70 Euro)*
 
  Dvoulu�kov� pokoj typu Superior s man�elskou postel� Rococo Suite
2 host� Velk� man�elsk�
postel- Krajina pohled
2,150 czk
(~90 Euro)*
2,150 czk
(~90 Euro)*
 
  Dvoulu�kov� pokoj typu Classic s oddelen�mi postelemi Romantic Suite
2 host� 2 oddelen�mi
lu�ky- Zahrada a krajiny n�zor
1,700 czk
(~70 Euro)*
1,700 czk
(~70 Euro)*
 
  Mal� dvoulu�kov� pokoj s oddelen�mi postelemi Terrace suite
2 host� 2 oddelen�mi
lu�ky - Krajina pohled
1,550 czk
(~65 Euro)*
1,550 czk
(~65 Euro)*
 
  Luxusn� dvoulu�kov� pokoj s man�elskou postel� Versailles Suite
2 host� Velk� man�elsk�
postel- Zahrada a krajiny n�zor
2,150 czk
(~90 EUR)*
2,150 czk
(~90 EUR)*
 
  Dvoulu�kov� pokoj typu Superior s man�elskou postel� a terasou mit Terrasse
2 host� Velk� man�elsk�
postel- Lesn� a zahradn� n�zor
2,400 czk
(~100 Euro)*
2,400 czk
(~100 Euro)*
 
  Dvoulu�kov� pokoj typu Classic s oddelen�mi postelemi Wilderness Suite
2 host� 2 oddelen�mi
lu�ky - Lesn� a zahradn� n�zor
1,700 czk
(~70 Euro)*
1,700 czk
(~70 Euro)*
 
  Apartment Garden Suite
2 host� - 2 Velk� man�elsk�
postel - Zahradn� Zobrazit
2,400 czk
(~100 Euro)*
2,400 czk
(~100 Euro)*
 
  Apartment Garden Suite
4 host� � 2 Velk� man�elsk�
postel - Zahradn� Zobrazit
3,500 czk
(~160 Euro)*
3,500 czk
(~160 Euro)*
 
  Apartment Garden Suite
6 host� � 2 Velk� man�elsk�
postel + 2 oddelen�mi
lu�ky - Zahradn� Zobrazit
4,600 czk
(~220 Euro)*
4,600 czk
(~220 Euro)*
 
  * Extra osobu 30 eur (750 czk) za pokoj a noc- Zahrada, viktori�nsk� m�stnosti pouze  
  Cel� z�mek vcetne 8 luxusn�ch pokoju hodnocen�, 3 staro�itn� a historick� salony a 4 terasy mu�e b�t vyhrazena - Pros�m zeptat zasl�n�m emailu a.azevedo@sympatico.ca - Pod�vejte se na na�i anglictine (Pricing) cen tlac�tko  
 
Fotky pokoju, obr�zky na plochu a ceny pokoju lze videt, kdy� kliknete v anglick�m tlac�tek na na�ich webov�ch str�nk�ch.

Slu�by:
Mluv�me: ce�tina, anglictina, nemcina, portugal�tina
Kapacita: 20 lu�ek
Lu�ka: M�me 8 luxusn� pokoju - 5 velk�ch dvoulu�kov�ch pokoju (vysp� 2 osoby), 3 dvoulu�kov�ch pokoj�ch s 2 lu�ky ka�d�m pokoji (sp� 1 nebo 2 osoby) jsme extra 2 lu�ky, kter� mohou b�t prid�v�na do viktori�nsk� zahrady nebo pokoj�ch.
Vyu�ijte na�� denn� Sn�dane: bezplatn� �v�dsk� stolu Sn�dane od 8:00 a� 10:00 v na�em sn�d�rnu ve spodn� c�sti na�� velk� schodi�te. Denn� �klid : Jsme r�di vycistit pokoj behem dne, a my v�m poskytnou cerstv� rucn�ky, jestli�e jsme videli va�e pou�it� rucn�ky na podlaze ve va�em WC / sprcha.

Kl�c od pokoje je mo�n� z�skat od 13:00 - 22:00 pr�jezd. Mus�te ucinit zvl�tn� opatren� s n�mi, pokud v� pr�jezd je po 19:00.

Pod�vejte se na cas 10:00 denne.
Okol� :

5 minut od z�mku Chateau je Sportovn� centrum v Krasn� L�pe, velk� Turistick� informacn� centrum - Cesk� �v�carsko a m�stn� obchudky a suven�ry. 10-20 minut od z�mku je ly�arsk� stredisko,pe�� tury, j�zda na kon�ch, golf, plav�n�, bruslen� na ledu, rdobr� restaurace v na�em meste, kadernick� salon a mas�e.
N�rodn� Park a Hrensko je 15 minut autem od z�mku.
Dec�n pal�ce a zahrady, je pribli�ne 40 minut od z�mku - Bad Schandau je pouze 20-30 minut - j�zdy Mnoho m�stn�ch turistick�ch atrakc� jsou 10-20 minut od z�mku.
Jsme jen 129 km od leti�te Ruzyne, 111 km od leti�te Brnoer a 94 mil od Leti�te Dr�dany

Existuje mnoho dobr�ch rodinn� restaurac� v okol�. Jsme na soukrom�m kopci obklopen lesy v kopc�ch a kr�sn� krajine Cesk�ho �v�carska.
 
Mapa odkaz - z�mek a regionu Cesk� �v�carsko www.mapy.cz
www.krasnalipa.cz

Fotky pokoju, obr�zky na plochu a ceny pokoju lze videt, kdy� kliknete v anglick�m tlac�tek na na�ich webov�ch str�nk�ch.